هئیت مدیره

BOD Image New ver1513


افرائیم کبودی
رئیس هئیت مدیره
 
افرائیم کبودی یکی از موسسین سه نفره Trimpeks بوده و از سال1990 بدین طرف به عنوان رئیس هئیت مدیره Trimpeks اجرای وظیفه میکند.کبودی در حال حاضر سیو و رئیس موسسین Kubeks Real Estate (از سال 2011 بدین طرف) و مدیر Biodenta Euroasia ( از سال 2007 به بعد) و رئیس موسسین Sinkotech ( از 2005 به بعد ) در حال فعالیت میباشد.همچنین در ما بین سالهای 1988- 2005 در شرکت ساختمانی BKS به عنون سیو و رئیس موسسین مسئولیت گرفته بود . افرائیم کبودی در دانشگاه استانبول بعد از اتمام رشته الکترونیک رشته مهندسی ساختمان را به اتمام رسانده و از دانشگاه مرمره هم از رشته های MBA و اکونمتری فاروغ التحصیل شد.

 

اوریل شولام
عضو هئیت مدیره
 
اوریل شولام دومین شریک و از موسسین Trimpeks بوده واز سال 1990 به این طرف عضو هئیت مدیره میباشد. شولام در حال حاضر از موسسین و عضو هئیت مدیره Kubeks Real Estate ( از سال 2011 به بعد) همچنین از موسسین و عضو هیئت مدیره Biodenta ( از تاریخ 2007 به این طرف) و از موسسین و عضو هئیت مدیره Sinkotech ( از سال 2005 به بعد) اجرای وظیفه مینماید.اوریل شولام ما بین سالهای 1985-1992 صاحب قدیمی شرکت Ultra-Kopi بوده که مدیریت انرا در اختیار داشته.شولام که مابین سالهای 1981-1983 مدیر قسمت واردات شرکت Gestetner در ترکیه بود فاروغ التحیل از داشگاه تکنیک استانبول در رشته مهندسی شیمی میباشد .

 

بینهاس کبودی
عضو هئیت مدیره
 
بینهاس کبودی سومین سهامدار تاسیس کننده Trimpeks بوده و از سال 1990 به بعد عضو هئیت مدیره میباشد. کبودی که فاروغ التحصیل از کالج خصوصی انتاکیا میباشد در حال حاضر همچنین از موسسین و عضو هیئت مدیره Kubeks Real Estat ( از 2010 به بعد) ,موسسین و عضوهئیت مدیره Biodenta Euroasia ( از 2007 به این طرف ) و موسسین و عضو هیئت مدیره Sinkotech ( از تاریخ 2005 به بعد) در حال انجام وظیفه میباشد.