trimpeks image

منابع انسانی

دیدگاهمان در باره منابع انسانی
هدف شرکت ,با منابع اسنانی با تجربه و برجسته در مراحل کاری دست یابی به رده های بالا
 
هدفمان در باره منابع انسانی
رساندن سرکتمان به اینده و مراحل بالا در نتیجه مدیریت صحیح منابع انسانی مناسب .

مراحل استخدامی

در چهار چوب برنام ریزی کاری سالانه , برای جوابدهی به احتیاجات نیروئی جدید ویا جایگزینی نیروهای قبلی ,مراحل درخواست, انتخاب و جایگزینی عبارت از مراحل استخدامی میباشد . در مراحل استخدامی منابع زیر مورد استفاده قرارداده میشود.
 • منابع داخلی شرکت
 • منابع مراجعه کننده گان برای کار
 • منابع قید شده در وبسایت
 • شرکتهای مشاوری
در مراحل استخدامی , ملاقاتهای سنجش قابلیتها.همچنین با توجه به احتیاجات هر قسمت , تست تجارب عمومی , زبان خارجی, و اجرات و کاری شخصی مورد بررسی قرار داده میشود
 
تمام مراجعات به طور عادلانه و بیطرف مورد ارزیابی قرارداده میشود و این اطلاعات در منابع انسانی حفظ میشود,مخفی نگه داشتن مراجعات ضروری میباشد.به هیچ وجه هیچ کدام از این اطلاعات به شخص ثالث داده نمیشود.

مدیریت فعالیت

مراحل ارزیابی فعالیت , عبارت از ارزیابی فعالیت کاری, با سنجش مختصات هدفبندی شده کاری و همچنین اطلاع دادن به مجری کار شکل گرفته است.
 
هدف از ارزیابی فعالیتهای کاری
 • تشکیل مکانیزم اطلاع رسانی بعدی
 • فراهم ساختن رضایت کاری
 • فراهم ساختن استفاده کارکنان از تجارب خود
 • مشخص نمودن احتیاجات اموزشی و تقویتی و پیشبردن توانائی کارکنان.
 • سنجش تاثیر مراحل استخدامی
 • جمع اوری اهداف سازمانی و فردی در یک جا
مراحل ارزیابی , در زمانی که قسمت مربوطه احتیاج به تست توانائی کارکنان در چهار چوب دسترسی به اهداف خود داشته باشد به جای اورده میشود.

اموزش و پیشبرد

عبارت از تقویت فعالیت حرفه ای و فردی کارکنان در راستای رسیدن به اهداف با برنامه های اموزشی پیشرفته میباشد.
 
برنامه های سالانه , با در نظر گرفتن احتیاجات موجود , و همچنین مراحل مدیریت فعالیتها به صورت همزمان اماده گردیده و این برنامه ها در طول سال مورد اجرا قرارداده میشود.اموزشهای که در داخل ویا خارج از شرکت ارائه میگردد در چهار چوب این برنامه ریزی ها مورد اجرا میباشد.
 
مسافرتهای اموزشی
 • اموزشهای تقویتی شخصی
 • اموزشهای تقویتی موضعی
 • اموزشهای تقویتی سازمانی
 • اموزشهای تقویتی مدیریت
برای تقویت سازمان و کارکنان ان, با انالیزهای انجام گرفته شده ؛ انتخاب نوع اموزش و مراحل ان, اموزشهای اونلاین,انتخاب محتویات, و اموزشهای خارج از کاری ترتیب داده میشود.


سیستم حقوق و فوائد دیگر

عبارت از مشخص نمودن حقوق دریافتی و تنظیم ان برای استخدامهای جدید ویا کارکنان موجود و فوائد خارج از حقوق دریافتی میباشد.
 
اصول مدیرت حقوق در Trimpeks
 • در نظر گرفتن میزان موفقیت کارگر
 • مشخص نمودن حقوق برای کار های مشابه
 • رقابت بازار (در مشخص نمودن حقوق شرایط بازار موثر میباشد)
گروه کاری سیستم حقوق , از درجه و پایه ان تشکیل میابد .تمام صنفهای کاری در جدول ارزیابی جای داده شده و حقوق مناسب و همچنین فوائد علاوه در نظر گرفته شده است. همچنین فوائد اضافی مانند کارت غذاء , مرخصی ازدواج و زایمان و دیگر فعالیتهای رفاهی هم در نظر گرفته شده است.

برنامه ریزی شغلی

پایه دادن , تعویض داخل شرکت وهمچنین تغیر دادن محل کار عبارت از برنامه ریزی شغلی میباشد. در Trimpeks دو نوع راه گسترش شغلی موجود است.
 
کارشناسی - بدون قبول مسئولیتهای مدیریتی پیشرفتهای فردی .
 
مسئولیتهای مدیریتی - دادن مسئولیت مدیریت در زمینه منابع انسانی و پیشرفت فردی