trimpeks image

روابط سرمایه گذاری


پیشرفتهای اخیر و دید عمومی

Trimpeks, در سال 2013 طراحی برندهای ,Vivocare, Plusmed , Promedic , و مارکهای تقویتی Firstmed و Plasmed را به پایان رساند .طرز زندگی , لوازم درمانی در زمینه صنفی حرفه ای با محصولات و خدمات حرفه ای خود کاملا پر نمود. Trimpeks با طرح روشهای جدید در درمان به خصوص در کشورهای خاورمیانه و اقریقا و همچنین کشور های ترکی زبان برای مصرف کنندگان خود امکانات کامل و بدون نقض ارائه میدهد. Trimpeks تا حال در بازار داخلی ترکیه فعالیتهای خود را ادامه میداد ولی در اینده در کشورهای خاورمیانه, افریقا و ترکی زبان هم نسبت به قبل فعاالیتهای خود را گسترش خواهد داد. Trimpeks اعتقاد دارد که این بازار ها در اینهده نچندان دور بازارهای قابل توجهی خواهند شد.

تعریف کار

تاسیس 1990
صنف تکنولوژی درمانی
تعداد کا کنان تقریبا 90 نفر
کشور ترکیه
رئیس هئیت مدیره افرائیم کبودی
سیو افرائیم کبودی

سرمایه گذاری

 • هدف بازارها
  ترکیه, خاور میانه , کشورهای افریقا و جمهوری های ترکی زبان
 • محیطهای کار
  راه حلهای درمانی در منزل
  راه حلهای درمانی حرفه ای
 • برندها
  Vivocare, Plusmed, Promedic, Firstmed, Plasmed
 • هئیت مدیره
  بینهاس کبودی, افرائیم کبودی,اوریل شولام ,مورتن برنول
vivocare logo 200x 2 plusmed logo 200x 2 promedic logo 200x 2
 Vivocare  - لذت سالم بودن با
محصولات هیجان بخش
 Plusmed - محصولات درمانی و خدمات
تمرکز یافته در زمینه مدیریت درمانی
 Promedic - درمان پزشکی با لوازم گسترده
و لوازم مصرفی انها